Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a termékekkel, a weboldallal, a vásárlás folyamatával, a fizetés folyamatával, szállítással, fogyasztói jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésük, kifogásuk van, úgy az alábbi elérhetőségeken állunk vásárlóink rendelkezésére.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói jog gyakorlásával kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat (pl.: elállási nyilatkozat, reklamáció, egyéb igénybejelentés, stb.) az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Yamuna Kft
Székhely: 8699 Somogyvámos, Fő u. 104.
Telephely: 7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.
E-mail cím: info@yamuna.hu
Tel.: +36 (30) 411 2811
Fax: +36 (82) 222 881

Amennyiben elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbiakban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Yamuna Kft részére. Ebből a célból felhasználhatja – de nem kötelező - a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat-mintát is:

Elállási nyilatkozat-minta üres.

Elállási nyilatkozat-minta eladó adataival.

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a panaszkezelés során jogai sérültek, vagy a panaszkezelésünk eredményével nem ért egyet, úgy igényének érvényesítése érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk:

A fogyasztó valamely fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében az alábbi intézményekhez fordulhat segítségért – az alábbi tájékoztatásban felhasználásra, átvételre kerültek a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztói portáján közzétett tartalmak a hatékonyabb fogyasztói igényérvényesítés érdekében:

fogyasztóvédelmi hatóság  fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén jár el

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

Cégünk székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály (cím: 7400, Kaposvár, Vásártéri u. 2.; tel.: 06 (82) 510-868, email: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu, hivatali kapu: SMKHFOGY)

 

 

békéltető testület  egyéni ügye megoldásában segít. Ha a fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja a vállalkozással rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

A vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe:             7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma:     (82) 501-000

Fax száma:         (82) 501-046

E-mail cím:         skik@skik.hu

 

Az Európai Fogyasztói Központ  határon átnyúló fogyasztói jogvitája megoldásában segít. Amennyiben külföldi céggel szemben merül fel fogyasztói panasza, az Európai Fogyasztói Központ segít Önnek a panasz megoldásában. A Központ a más EU-s országban, Izlandon vagy Norvégiában honos vállalkozással szemben érdemi szakmai panaszkezelési segítséget nyújt, más külföldi országban székhellyel rendelkező cég esetén pedig tájékoztatást ad a lehetséges megoldási lehetőségekről és fórumokról.

 Az Európai Fogyasztói Központhoz az alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:

Postai úton (Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1.),

 

 

E-mailen (info@magyarefk.hu), valamint

Telefonon a 06-1-896-77-47-es számon.

Online vitarendezés (OVR). Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működteti azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére. Az OVR platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el. Az online vitarendezés az Európai Unió valamennyi tagállamában, Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinbe érhető el. Igen, a magyar és az előbb felsorolt bármely országban honos online vállalkozással, szolgáltatóval szembeni panaszok, jogviták esetén is lehetőség van online vitarendezésre.

 

 

 

Bírósági út. Fogyasztói panasz, kárigény, egyéb polgári jogi követelés érvényesítése esetén lehetőség van a fenti vitarendezési lehetőségek helyett vagy mellett az igényérvényesítés érdekében az általános hatáskörű bíróságokhoz fordulni. Az általános hatáskörű bíróságok listáját, elérhetőségüket a https://birosag.hu/birosag-kereso internetes oldalon érheti el.